Witaj na naszym serwisie!

Znajdziesz tutaj informacje dotyczące mechaniki maszyn rolniczych, uprawy gleby oraz sposoobów jej nawożenia.

Witaj na naszym serwisie!

Znajdziesz tutaj informacje dotyczące mechaniki maszyn rolniczych, uprawy gleby oraz sposoobów jej nawożenia.

Witaj na naszym serwisie!

Znajdziesz tutaj informacje dotyczące mechaniki maszyn rolniczych, uprawy gleby oraz sposoobów jej nawożenia.

Witaj na naszym serwisie!

Znajdziesz tutaj informacje dotyczące mechaniki maszyn rolniczych, uprawy gleby oraz sposoobów jej nawożenia.

Witaj na naszym serwisie!

Znajdziesz tutaj informacje dotyczące mechaniki maszyn rolniczych, uprawy gleby oraz sposoobów jej nawożenia.

 

Nawadnianie ogrodów za pomocą technologicznych procesów

Proces technologiczny nawadniania, wykonywany w warunkach prymitywnych i na małych obszarach, jak podlewanie ręczną polewaczką, może być mechanizowany w całości lub częściowo. Przy większych odległościach i braku sieci rurociągów najważniejszą rolę odgrywa transport wody, wykonywany za pomocą beczkowozów o uciągu konnym lub ciągnikowym, co daje odpowiednio drugi lub trzeci stopień mechanizacji. Przy zastosowaniu deszczowni z siecią rurociągów, sam proces deszczowania zostaje zmechanizowany i zautomatyzowany w wysokim stopniu. .Jednakże pełne zmechanizowanie całego procesu przy zastosowaniu deszczowni niestałych nastręcza nadal trudności ze względu na pracochłonność instalowania i przenoszenia rur. Wysoko zmechanizowane cysterny do transportu wody są wyposażone w urządzenia do napełniania, a niekiedy i do rozprowadzania wody, co pozwala na znaczne zmniejszenie pracochłonności technologicznej procesu. Zależność pomiędzy pracochłonnością procesu a wielkością wskaźnika mechanizacji przedstawiono na wykresie. Z wykresu wynika, że wraz ze wzrostem stopnia mechanizacji, a tym samym i wskaźnika mechanizacji maleje nie tylko nakład robocizny ręcznej, ale i nakład na prace maszynowe, dzięki większej sprawności bardziej zmechanizowanych urządzeń.

Ochrony roślin – nowe sposoby działania

Badania prowadzone w kierunku ulepszenia procesów ochrony roślin mają na celu zarówno uzyskanie większej wydajności pracy, jak i lepszych efektów agrotechnicznych zabiegu. Jednym z przykładów tego rodzaju ulepszeń są próby zastosowania proszku, którego cząsteczki zostały naelektryzowane cząstkami ładunków jednoimiennych; w ten sposób cząsteczki są wzajemnie od siebie odpychane, co pozwala na uzyskanie efektu rozszerzenia się chmury wypylanego strumienia proszku i daje bardzo równomierne pokrycie cząstkami proszku powierzchni liści roślin, jak również większą jego przyczepność. Zapotrzebowanie energii elektrycznej jest niewielkie i może być pokryte z niewielkiego akumulatora. Do normalnego aparatu opylacza przed wylotem proszku z dyszy rozpylającej zamocowana jest siatka druciana, którą zasila się z generatora wysokiego napięcia prądem 15 kV i 0,3 mA. Proszek wyrzucany strumieniem powietrza elektryzuje się w czasie przepływu przez siatkę drucianą i osiadając na roślinie powoduje wzajemne odpychanie się cząsteczek i równomierne pokrycie opylanej powierzchni.

Ochrona roślin za pomocą procesów technologicznych

W skład technologicznego procesu ochrony roślin wchodzi, obok właściwych zabiegów opryskiwania lub opylania, również przygotowanie pola, przygotowanie środków chemicznych, transport środków chemicznych lub wody, napełnianie zbiorników, a po wykonanym zabiegu — oczyszczenie aparatury ze środków chemicznych. Pierwszy stopień mechanizacji charakteryzuje transport ręczny na małą odległość — wiadrami, taczkami itp., a do właściwego zabiegu aparaty o napędzie ręcznym. Drugi stopień mechanizacji — większe odległości i większe ilości środków wymagają transportu konnego przy równoczesnym zastosowaniu maszyn konnych. Trzeci stopień mechanizacji, występujący szczególnie wyraźnie w procesach ochrony roślin, charakteryzują zarówno maszyny konno- silnikowe, jak również ręczno-silnikowe. Również przy podziale prac w procesie — gdy stosuje się dowóz konny i maszyny robocze ciągnikowe — proces zaliczyć można do tego stopnia mechanizacji. Czwarty stopień mechanizacji — prace wykonywane są za pomocą ciągników lub maszyn samobieżnych. Piąty stopień mechanizacji, obok częściowej automatyzacji przy przygotowaniu roztworów i napełnianiu zbiorników, charakteryzuje zastosowanie samolotów lub helikopterów pozwalających na znaczne zwiększenie wydajności pracy.

Sprawdzenie urządzeń takich jak opylacze i opryskiwacze rolnicze

Sprawdzenie dokładności opryskiwania i opylania przeprowadza się przed rozpoczęciem pracy, następnie w tym samym dniu po jej zakończeniu oraz ponownie po upływie kilku dni. Przed rozpoczęciem pracy sprawdza się, jakie szkodniki i choroby wystąpiły na danej uprawie lub sadzie w celu zastosowania właściwych środków trujących i określenia sposobu wykonania zabiegu. Podczas pracy sprawdza się, w jakim stopniu opryskiwanie czy opylanie roślin odpowiada wymaganiom agrotechnicznym. Po upływie kilku dni trzeba zawsze sprawdzić skutek przeprowadzonego opylania lub opryskiwania. Jeżeli po sprawdzeniu skutek zabiegu okaże się niedostateczny, na co mogą również mieć duży wpływ warunki atmosferyczne, stężenie i jakość środków chemicznych użytych do przeprowadzania zabiegu, wówczas opryskiwanie lub opylanie trzeba powtórzyć aż do ostatecznego zniszczenia szkodników lub zarazków występującej choroby. Podczas opryskiwania i opylania należy przestrzegać środków ostrożności koniecznych przy pracy cieczą trującą. Zarówno opylacze, jak i opryskiwacze plecakowe nastawia się na zadaną ilość wypyłu i oprysku bezpośrednio, na miejscu pracy. Opylacze konne z napędem od kół jezdnych nastawia się przed wyjazdem w pole według liczby obrotów koła jezdnego, tak jak to ma miejsce przy nastawianiu siewników. Wówczas do zbiornika nasypuje się Vb pojemności proszku, a następnie po odłączeniu napędu wentylatora i po podstawieniu naczynia pod szczelinę wylotową proszku obraca się kołem określoną liczbę razy i oblicza ilość wypyłu lub oprysku podobnie jak ilość wysiewu przy ustawianiu siewnika.

Organizacja pracy przy sadzeniu roślin- ziemniaków

Najniższy stopień mechanizacji M1 spotyka się na małych powierzchniach — w ogródkach, na działkach, gdzie sadzi się zazwyczaj przy użyciu prostych narzędzi ręcznych. Drugi stopień mechanizacji M2 , spotyka się w połowie uprawie na mniejszych zagonach, gdzie wysadza się pod pług jedno- lub dwuskibowy. Technologia sadzenia pod pług polega na umieszczaniu kłębów w połowie głębokości skiby i przykryciu w następnym przejściu, otwierającym kolejną bruzdę. Po zasadzeniu pod pług pole wyrównuje się broną. Sposób ten jest bardzo pracochłonny. W ciągu dnia jedna osoba może zasadzić około 0,15 ha. Ze względu na pracochłonność, na większych zagonach ziemniaki sadzi się pod znacznik-dołownik. Najczęściej stosuje się znacznik o 5 zębach drewnianych lub o 3 zębach zakończonych radełkami. Przed sadzeniem pod znacznik pole musi być wyrównane włóką lub zwałowane, aby widoczne były znaki. Pole znaczy się w dwu prostopadłych kierunkach i sadzi sadzeniaki na przecięciach śladów. Jeżeli znaki wyciągnięte są w jednym kierunku, sadzący musi sam określać odległość między sadzeniakami w rzędzie. Znacznik-dołownik wykonuje natomiast ramionami gwiazd dołki na sadzeniaki i tym samym odmierza odległości. Praca znacznikiem i znacznikiem-dołownikiem jest bardziej wydajna (do 1,8 ha dziennie) przy zastosowaniu sześcioosobowej obsługi, tj. pięciu osób sadzących i jednej donoszącej ziemniaki. Przy sadzeniu gniazdowym w dołkach umieszcza się po dwa lub więcej sadzeniaków. W trzecim stopniu mechanizacji M3 technologia pracy pozostaje ta sama, wprowadza się jedynie niekiedy ciągnik do obsypywania. Jak wynika ze schematów, w procesie sadzenia ziemniaków wykonywanym w niższych stopniach mechanizacji można wyróżnić wyraźne trzy operacje: wykonywanie dołka lub redliny, umieszczenie sadzeniaka i obsypywanie. Dopiero przy zastosowaniu sadzarki, w czwartym i piątym stopniu mechanizacji czynności te wykonywane są w jednym przejściu maszyny.

Sadzenie roślin

Potrzebna ilość nasion wysiewanych na hektar (około 220 kg/ha dla zboża) jest większa niż przy zmechanizowanym siewie rzędowym. Siew rzędowy wykonany siewnikiem zapewnia lepsze warunki kiełkowania i wschodów przez równomierne umieszczenie nasion i właściwe ich pokrycie glebą. Ilość nasion wysiewanych na hektar jest przy siewie rzędowym mniejsza i wynosi np. dla zbóż około 130—170 kg nasion na ha. W praktyce spotyka się wiele sposobów wykonywania siewu rzędowego, np. wąskorzędowy, normalnorzędowy, szerokorzędowy, pasowo-rzędowy, krzyżowy, gniazdowy, kwadratowo-gniazdowy, punktowy itp. W uprawie zbóż najbardziej rozpowszechniony jest siew normalnorzędowy, przy którym powierzchnia wegetacyjna każdej rośliny ma kształt jak gdyby wydłużonego prostokąta. Siew krzyżowy, przy którym wysiewa się połowę ilości nasion w każdym kierunku, oraz siew wąskorzędowy pozwalają wprawdzie na uzyskanie bardziej zbliżonej do kwadratu powierzchni wegetacyjnej, jednakże stosowane są rzadko ze względu na wyższą pracochłonność siewu krzyżowego i konieczność zastosowania specjalnych redlić do siewu wąskorzędowego. W celu umożliwienia wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w międzyrzędziach stosuje się siew szerokorzędowy roślin okopowych i pastewnych (30—100 cm) lub pasowo-rzędowy. Polega on na utworzeniu szerszego pasa wysianych nasion, a między pasami szerszych między- rzędzi. Dzięki temu do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych można używać agregatów konnych lub ciągnikowych.

Agrowłóknina

Na polskim rynku dostępnych jest kilka typów agrowłókniny, o różnej grubości i kolorze. Warto zatem przed jej zakupem dowiedzieć się która agrowłóknina do czego służy.

Agrowłóknina wytwarzana jest z włókien polipropylenowych i charakteryzuje się nieregularną strukturą z odciśniętymi rowkami. Dzięki temu jest lepsza cyrkulacja powietrza i przepływ wody. Najczęściej stosowana jest w celu ochrony roślin lub przyśpieszenia ich wzrostu.

Wyróżnia się dwa rodzaje agrowłóknin: do okrywania oraz osłaniania roślin i do ściółkowania gleby. Ze względu na ich zastosowanie można je wykorzystać w ogrodach, na polach, tunelach foliowych oraz w nieogrzewanych szklarniach. Co najważniejsze nie ma znaczenia, którą stroną założymy agrowłókninę. W każdym przypadku po rozłożeniu spełni ona swoje zadanie. Agrowłókninę można rozkładać mechanicznie lub ręcznie. Należy jedynie pamiętać o tym, aby nie była ona zbyt napięta lub zbyt luźna. Powinna być rozłożona w taki sposób, aby mogła rosnąć wraz z roślinami, które się pod nią znajdują.

Opryskiwacze ogrodnicze

Wiele osób pragnie przed swoim domem posiadać piękny ogród. Jego założenie nie jest takie proste, bowiem wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu odpowiedniego sadzenia, czy też późniejszego dbania o roślinność. Aby rośliny dobrze rosły i na przykład pięknie kwitły wiosną, należy spełnić kilka warunków. Jednym z ważniejszych aspektów jest dostęp do światła. Niektóre rośliny uwielbiają słońce, niektórym wręcz przeciwnie odpowiadają bardzo zacienione miejsca. Kolejnym ważnym czynnikiem, który zapewni im odpowiedni wzrost jest nawodnienie. W naturze istnieją rośliny, które praktycznie go nie potrzebują, jak chociażby kaktusy. Niemniej jednak rośliny kwitnące należy podlewać bardzo często. Najlepiej zainstaalować w ogrodzie opryskiwacze ogrodnicze. Można je ustawić na dowolnie wybrany tryb, dzięki czemu możemy dostosować ilość wylewanej przez nie wody do rodzaju rośliny i jej indywidualnych potrzeb. Tego rodzaju spryskiwacze nie są zbyt skomplikowane w instalacji, bowiem właściwie wymagają tylko podłączenia do węża z wodą.

Internetowa Giełda Rolna

Internetowa Giełda Rolna jest stroną internetową, której głównym celem jest zamieszczanie ogłoszeń dotyczących wymiany towarów związanych z rolnictwem. To tu można kupić różnego rodzaju warzywa, owoce, zboża czy przetwory. firmy związane z branżą rolniczą wystawiają tu także ogłoszenia dotyczące handlu maszynami rolniczymi. Poza tym można tu znaleźć również towary typu nabiał czy jajka. Internetowa Giełda Rolna służy przede wszystkim osobom zajmującym się hodowlą i uprawą roślin. Ceny produktów są aktualizowane bardzo często, więc można tu zaopatrzyć się w najtańszy towar, jak i sprzedać swoje usługi lub produkty. Aby posługiwać się jak najsprawniej informacjami zawartymi na omawianej stronie administratorzy Giełdy dodali poradnik dla użytkowników, w którym są zamieszczone niezbędne kwestie dotyczące zamieszczania ogłoszeń i ogólnie korzystania ze strony. Poza tym Internetowa Giełda Rolna posiada również forum, na którym użytkownicy swobodnie mogą wymieniać się przydatnymi informacjami.

Wybór folii do budowy tuneli foliowych

Tunele foliowe mają bardzo różne zastosowanie. Mogą przybierać też różne formy. Najczęściej tunele foliowe stosuje się do uprawy różnego rodzaju warzyw, owoców czy też kwiatów. Wybierając folię, która będzie służyła do tego typu konstrukcji należy zwracać uwagę na kilka zasadniczych cech. Przede wszystkim czy jest to folia wytrzymała i elastyczna. Po drugie jak wysoka jest jej odporność na warunki atmosferyczne oraz na działanie promieni UV. Ważne jest również w jaki sposób folia przepuszcza światło. Wszystko to ma ogromny wpływ na szybkość oraz jakość przeprowadzanych w tunelach foliowych prac ogrodniczych. Kolejną ważną sprawą jest to czy folia użyta do tunelu foliowego będzie służyła kilka sezonów czy tez może planujemy jej wymianę za rok. Rzecz jasna wpływa to na jej cenę. Ponadto należy sprawdzić czy folia jest perforowana, czyi taka która zapewnia wymianę powietrza, co jest ważne zarówno dla uprawianych roślin, jak i z punktu widzenia ogrodnika, wykonującego swoje prace np. letnią porą roku.

Nawadnianie ogrodów

Osoba uwielbiająca zieleń, kwiaty, na pewno wie jak ważne jest Nawadnianie ogrodów, szczególnie w okresach suchych. Nasz klimat jest bardzo zmienny, dłużej ostatnio trwa okres ciepłych dni. Lato jest bardzo silne, królują wysokie temperatury nawet 30-stu paru stopni Celsjusza. Jeśli przez większość dni, nie pada deszcz i jest, aż tak gorąco, trawy i rośliny mogą trochę zwiędnąć. Trawnik i kwiaty, potrzebują nie tylko słońca ale i wody. Ciężko, jest ganiać z konewką i podlewać po kolei wszystkie rośliny, trawniki. Dobrym rozwiązaniem są zraszacze i cały system do nawodniania. Wystarczy jeśli włączymy go na godzinę, a doskonale nawodni on nam cały ogródek. Nie powinniśmy, lekceważyć suszy, gdyż może ona nam zniszczyć wypielęgnowane ogrody. W trakcie upałów uważajmy także na pożary. W tym okresie wiele się słyszy o pożarach lasów czy łąk. To groźne zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Pożary wyczyniają się do śmierci sporej ilości zwierząt leśnych i polnych. W tym, okresie uważajmy na niedogaszane niedopałki.

Kompostowniki

Jak dobrze zagospodarować swój ogródek na działce? Co powinno się na nim znaleźć? Warto udać się do sklepu ogrodniczego, znajdziemy nim wszystkie przybory do pielęgnacji ogrodu. Musimy mieć takie rzeczy jak łopatę, kosiarkę do trawy, podkaszarkę,grabie i wiele innych. Dużą rolę na działce będą odgrywać kompostowniki. Czemu są tak ważne? Na działkach, przeważnie jest zakaz palenia jakichkolwiek roślin, traw. Często jednak jakieś rośliny nam przeszkadzają, wycinamy je. W okresie jesiennych wiele roślin więdnie, zostają na trawnikach obumarłe liście z drzew. W trakcie koszenia, trawę również musimy gdzieś umieścić. Dlatego warto mieć na swojej działce kompostownik. Umieszczamy w nim wszystkie rośliny. Będą one się powoli rozkładały w sposób naturalny. Później cały wypełnienie kompostownika można użyć jako naturalny kompost dla roślin. Kompost, bez chemii to świetne wzmocnienie roślin i ich odżywienie, aby na przyszły rok urosły jeszcze piękniejsze i rozwinęły wszystkie swoje pąki w piękne kwiaty.

Uprawa pieczarek

Pieczarki to jedne z najpopularniejszych grzybów, lubiane szczególnie przez polaków. Kiedyś były to drogie, unikalne grzyby, teraz możemy kupić je wszędzie. Na placach targowych, sklepikach warzywnych, supermarketach. Uprawa pieczarek to prosta sprawa, wymagają tylko chłodniejszego zaciemnionego miejsca. Rosną bardzo szybko i nie muszą mieć specjalnych specyfików. W internecie na stronach z wieloma produktami, znajdziecie cały zestaw do domowego wyhodowania sobie pieczarek. Wystarczy odrobina miejsca i na przykład piwnica. W naszych kuchniach, grzyby bezwzględnie królują. To w święta na wigilijnych stołach mamy na przykład barszcz z uszkami nadzianymi grzybami, zupę grzybową, pierogi z kapustą i grzybami. Grzyby uwielbiamy, dodaje się je wszędzie do wszystkich dań zup, przystawek, dań głównych. To główny element na przykład pizzy. Nasi rodacy, wyjeżdżają nie raz na zbiory tych grzybów do innych krajów. Cenimy je za ich dobry smak oraz niską ceną w porównaniu do drogich kurek, rydzów,borowików,prawdziwków.

Ogrodowe szklarnie

Ciężko jest, na półkach sklepowych, znaleźć ekologiczne jedzenie, które nie było by bardzo drogie. Istnieje wiele sklepów z żywnością ekologiczną, wegańską jednak ceny są zazwyczaj bardzo przesadzone. Co zrobić, aby mieć dobrej jakości jedzenie? W supermarketach czy hipermarketach na dziale owoce i warzywa, możemy zakupić nie raz piękne dorodne owoce, które zazwyczaj nie są tak idealne kiedy rosną w naturze. Żywność jest coraz częściej modyfikowana, szczególnie owoce są nie naturalnie duże i okazałe. Aby, mieć swoje zdrowe jedzenie, wystarczy je zasadzić we własnym ogródku. Dobrze jeśli mieszkamy na wsi i mamy ogrodowe szklarnie. Tam powietrze jest czystsze i nie grożą nam inne zanieczyszczenia. Jeśli mieszkamy w mieście, na swojej działce także możemy umieścić szklarnie, na pewno tak wyrośnięte owoce czy warzywa i tak będą lepszego gatunku, niż te sprzedawane w sklepach. O rośliny, należy dbać, aby rosły duże i ładne. Możemy co jakiś czas je nawozić, nawozem naturalnym, unikajmy środków chemicznych.

Sprzęt rolniczy

Wyjeżdżając na wieś, przeprowadzając się tam na stałe, musimy pomyśleć o tym z czego chcemy się utrzymywać. Jeśli wieś, położona jest blisko miasta, możemy bez problemu dojeżdżać do miasta i tam pracować. Jeśli jednak, wieś jest sporo oddalona i nie będziemy mieć możliwości dojazdu do pracy, trzeba będzie wymyślić inny sposób na swoje życie. Dobrym pomysłem jest założenie gospodarstwa agroturystycznego i hodowania własnych roślin, zwierząt, abyśmy byli samowystarczalni. Warto, zainwestować w stodoły, kurniki czyli miejsca, gdzie będą trzymane nasze zwierzęta. Do gospodarstwa agroturystycznego, musimy miedz również wystarczającą liczbę pokojów  w naszym domu, aby mogło z nami zamieszkać jak największa ilość gości, szczególnie w okresie wakacyjnym. Jeśli chcemy uprawiać rośliny, musimy zakupić Sprzęt rolniczy. Bez niego, ciężko nam będzie cokolwiek wyhodować, a dobrze jest uprawiać rośliny na większą skalę, jeśli mamy sporo hektarów ziemi, aby później czerpać zyski i je sprzedawać ludziom.

Pasze dla zwierząt

Mieszkając na wsi, hodując zwierzęta zagrodowe, powinniśmy pamiętać, aby kupować tylko najlepsze pasze dla zwierząt. To od nas zależy, co nasze zwierzaki będą jadły. Na pewno każdy rodzic, chce dbać o swoje dzieci. A to przecież one, będą później jadły na przykład kotleta czy jajecznicę na śniadanie. Jeśli chcemy mieć jak najlepszej jakości jajka czy mięso, musimy pamiętać, jak ważna jest dieta naszych zwierząt. Już od dawna, wiadomo jest,że jedzenie na wsi jest najlepsze. Zwierzęta, nie są zamykane w klatkach. Krowa pasie się i je same rośliny, nie dostaje żadnych innych dziwnych specyfików. Kury chodzą również wolno, przez to są szczęśliwsze a ich mięso jest także przez to lepsze. Jeśli, będziemy dbali odpowiednio o zwierzęta gospodarcze, one wynagrodzą nam to dobrymi produktami. To samo powinno się tyczyć zakładów wytwórczych, gdzie jest masa krów. Jednak u nas o zwierzęta się nie dba, przez co w sklepach dostajemy nie zbyt dobre jajka, mięsa czy inne produkty. Wszystko wytwarza się tylko dla jak największego zysku,