Archive for the ‘Nawadnianie’ Category

Wybór folii do budowy tuneli foliowych

Tunele foliowe mają bardzo różne zastosowanie. Mogą przybierać też różne formy. Najczęściej tunele foliowe stosuje się do uprawy różnego rodzaju warzyw, owoców czy też kwiatów. Wybierając folię, która będzie służyła do tego typu konstrukcji należy zwracać uwagę na kilka zasadniczych cech. Przede wszystkim czy jest to folia wytrzymała i elastyczna. Po drugie jak wysoka jest jej odporność na warunki atmosferyczne oraz na działanie promieni UV. Ważne jest również w jaki sposób folia przepuszcza światło. Wszystko to ma ogromny wpływ na szybkość oraz jakość przeprowadzanych w tunelach foliowych prac ogrodniczych. Kolejną ważną sprawą jest to czy folia użyta do tunelu foliowego będzie służyła kilka sezonów czy tez może planujemy jej wymianę za rok. Rzecz jasna wpływa to na jej cenę. Ponadto należy sprawdzić czy folia jest perforowana, czyi taka która zapewnia wymianę powietrza, co jest ważne zarówno dla uprawianych roślin, jak i z punktu widzenia ogrodnika, wykonującego swoje prace np. letnią porą roku.

Nawadnianie ogrodów

Osoba uwielbiająca zieleń, kwiaty, na pewno wie jak ważne jest Nawadnianie ogrodów, szczególnie w okresach suchych. Nasz klimat jest bardzo zmienny, dłużej ostatnio trwa okres ciepłych dni. Lato jest bardzo silne, królują wysokie temperatury nawet 30-stu paru stopni Celsjusza. Jeśli przez większość dni, nie pada deszcz i jest, aż tak gorąco, trawy i rośliny mogą trochę zwiędnąć. Trawnik i kwiaty, potrzebują nie tylko słońca ale i wody. Ciężko, jest ganiać z konewką i podlewać po kolei wszystkie rośliny, trawniki. Dobrym rozwiązaniem są zraszacze i cały system do nawodniania. Wystarczy jeśli włączymy go na godzinę, a doskonale nawodni on nam cały ogródek. Nie powinniśmy, lekceważyć suszy, gdyż może ona nam zniszczyć wypielęgnowane ogrody. W trakcie upałów uważajmy także na pożary. W tym okresie wiele się słyszy o pożarach lasów czy łąk. To groźne zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Pożary wyczyniają się do śmierci sporej ilości zwierząt leśnych i polnych. W tym, okresie uważajmy na niedogaszane niedopałki.

Kompostowniki

Jak dobrze zagospodarować swój ogródek na działce? Co powinno się na nim znaleźć? Warto udać się do sklepu ogrodniczego, znajdziemy nim wszystkie przybory do pielęgnacji ogrodu. Musimy mieć takie rzeczy jak łopatę, kosiarkę do trawy, podkaszarkę,grabie i wiele innych. Dużą rolę na działce będą odgrywać kompostowniki. Czemu są tak ważne? Na działkach, przeważnie jest zakaz palenia jakichkolwiek roślin, traw. Często jednak jakieś rośliny nam przeszkadzają, wycinamy je. W okresie jesiennych wiele roślin więdnie, zostają na trawnikach obumarłe liście z drzew. W trakcie koszenia, trawę również musimy gdzieś umieścić. Dlatego warto mieć na swojej działce kompostownik. Umieszczamy w nim wszystkie rośliny. Będą one się powoli rozkładały w sposób naturalny. Później cały wypełnienie kompostownika można użyć jako naturalny kompost dla roślin. Kompost, bez chemii to świetne wzmocnienie roślin i ich odżywienie, aby na przyszły rok urosły jeszcze piękniejsze i rozwinęły wszystkie swoje pąki w piękne kwiaty.

Nawadnianie mechaniczne

Nawadnianie mechaniczne za pomocą deszczowni umożliwia uzupełnianie wody w glebie na dużych obszarach bez względu na ukształtowanie terenu, łatwo można regulować intensywność opadu, a tym samym pozwala na ograniczanie strat wody do minimum. Urządzenie do zraszania pól składa się ze stacji pomp (agregatu pompowego), sieci podziemnych rur doprowadzających wodę pod ciśnieniem do poszczególnych działek pola oraz z nadziemnej sieci rur z urządzeniami zraszającymi (zraszaczami). Zależnie od zasięgu wody wyrzucanej przez urządzenie zraszające (zraszacze) rozróżniamy deszczownie dalekosiężne i bliskosiężne. Urządzenia do deszczowania można podzielić na deszczownie stałe, półprzenośne i całkowicie przenośne. Woda używana do nawadniania lub zraszania nie powinna zawierać składników szkodliwych dla życia i rozwoju roślin. Skład wody, zależnie od jej pochodzenia (ze źródeł, rzek, stawów, jezior lub ścieków), jest różny. Wody zawierające ługi lub kwasy pochodzące np. z papierni, cyn- kowni, garbarni, gazowni czy nawet kopalni są szkodliwe dla roślin. Wody wypływające z lasów i bagien, zawierające kwasy humusowe, nie są szkodliwe, lecz odwrotnie, wywierają bardzo korzystny wpływ na ubogie gleby piaszczyste, w których rozpuszczają trudno przyswajalne składniki pokarmowe gleby. Szkodliwe pośrednio są wody zawierające związki żelaza, które działają niekorzystnie na strukturę gleby, gdyż zaskorupiają ją, zaszlamowują i zatykają przestwory kapilarne. Obserwacje wpływu deszczowania na plonowanie roślin wykazały, że poszczególne gatunki i rodzaje roślin mają określone wymagania. Zraszanie roślin daje dopiero wtedy pełne korzyści, gdy jest wykonane , w określonych odcinkach okresu wegetacyjnego, w innych okresach zraszanie nie wpływa istotnie na zwiększenie plonu. Niektóre rośliny reagują na zraszanie dobrze bez względu na okres, w którym są zraszane. Są też takie rośliny, które zraszane w nieodpowiednim czasie wykazują zahamowanie rozwoju. Również temperatura powietrza w czasie zraszania odgrywa ważną rolę. Podwyższenie się średniej temperatury miesięcznej o 1°C wymaga zwiększenia wielkości opadu około 5 mm miesięcznie. Najlepsze wyniki osiąga się przy zraszaniu w czasie niesłonecznej, bezwietrznej pogody. Zraszanie w czasie silnego nasłonecznienia powoduje nadmierne straty wody przez parowanie. Najkorzystniejsze jest zraszanie w nocy, gdyż wtedy rośliny najlepiej wyzyskują doprowadzaną wodę. Przy zraszaniu należy dbać o równomierność zraszania pola, która zależy od siły wiatru i zmiany ciśnienia w poszczególnych zraszaczach, co znowu związane jest z długością rurociągu i odległością poszczególnych zraszaczy od agregatu pompowego. Ilość opadu mierzy się wysokością słupa wody w mm, który powstałby w ciągu minuty na zraszanej powierzchni, gdyby nie było wsiąkania wody w glebę ani parowania. Ilość opadu w czasie rzęsistego deszczu waha się w granicach 0,02—0,03 mm/min. Deszczownię dają znacznie większy opad.

Nawadnianie podziemne

Nawadnianie podziemne ma tę zaletę w porównaniu z innymi sposobami, że pozwala maksymalnie zmniejszyć straty wody spowodowane parowaniem, a tym samym najoszczędniej gospodarować zasobami wody. Do takiego nawadniania można stosować czystą wodę lub wody ściekowe. Jeżeli wykorzystuje się wody ściekowe, trzeba przewidzieć urządzenie służące do wstępnego ich przygotowania do nawadniania. Urządzenie takie składa się z komory, w której następuje fermentacja i gnicie części organicznych oraz z komory, w której odbywa się wzbogacanie wód ściekowych w tlen. Otwory wlotowe do kanałów są zaopatrzone w sita zatrzymujące grube zanieczyszczenia. Najkorzystniejsze warunki dla podziemnego nawadniania znajduje się na glebach średnich piaszczysto- gliniastych, leżących na nieprzepuszczalnym podłożu. Ostatnio oprócz rurek drenowych do nawadniania podziemnego stosuje się rury azbestowo-cementowe, których ściany boczne i dolne są nieprzepuszczalne, natomiast ściana górna jest porowata i przez te pory woda przesiąka do gleby. Rury takie układa się w odstępach od 0,5 do 3 m na głębokości około 0,4 m. Przy wykorzystaniu wód ściekowych nie można używać rur azbestowo-cementowych.

Nawadnianie zalewowe i stokowe

Nawadnianie zalewowe polega na pokryciu nawadnianego obszaru warstwą wody. Przy nawadnianiu zalewowym zamiast bruzd nawadniających wykonuje się na obszarze nawadnianym wałki w odstępach odpowiadających szerokości roboczej siewnika ciągnikowego lub wykonuje się głębokie bruzdy przechodzące przez krawędzie nawadnianych pasów pól,co pozwala na większą szerokość pasów niż szerokość robocza siewnika. Tego rodzaju nawadnianie przeprowadza się na uprawach roślin zbożowych i traw. Nawadnianie zalewowe wymaga równego terenu i dobrze wyrównanej powierzchni pola nawadnianego. Nawadnianie stokowe może być przeprowadzone na terenach o mniejszej równomierności powierzchni zraszanej i większym pochyleniu terenu. W tym wypadku zamiast wałków wykonuje się głębokie bruzdy, do których wpuszcza się wodę z głównych kanałów; w różnych punktach bruzdy buduje się grobelki, z których woda spływa na nawadniane odcinki pól. Wadami nawadniań zalewowego i stokowego są: duże zapotrzebowanie wody, niszczenie struktury gleby i uniemożliwienie dostępu powietrza do gleby w okresie zalewu. Przy sposobie stokowym również następuje niszczenie gruzełkowatej struktury gleby oraz tworzenie się na powierzchni roli skorupy, która w bardzo dużym stopniu zmniejsza przewiewność gleby.

Sposoby nawadniania i zraszania

Nawadnianie i zraszanie pól, łąk, ogrodów i sadów może być przeprowadzone grawitacyjnie albo mechanicznie. Nawadnianie grawitacyjne może być stosowane wszędzie tam, gdzie znajduje się naturalny spadek terenu, a woda może spływać samoczynnie (grawitacyjnie) do określonych miejsc. Najczęściej stosowane jest nawadnianie podsiąkowe (bruzdowe) oraz zalewowe lub stokowe. Ostatnio stosuje się też nawadnianie podziemne. Nawadnianie podsiąkowe (bruzdowe) polega na tym, że wodę doprowadza się do bruzd wykonanych w odstępach od 50 do 80 cm; woda ta płynąc wsiąka w dno i boki bruzd. Długość bruzd nawadniających, jak również ich rozstawienie zależą od rodzaju gleby i spadku terenu. Praktyczna długość bruzd nawadniających może wynosić od 30 do 130 m. Ilość wody podawanej do bruzd może być zmienna i zależy przede wszystkim od długości bruzd, spadku terenu oraz rodzaju gleby (mniej lub bardziej podsiąkliwa, lekka lub ciężka) i waha się w granicach od 0,1 do 0,5 1/sek. W bardzo nielicznych wypadkach ilość podawanej wody do każdej bruzdy może dochodzić do 1—1,5 1/sek. Nawadnianie bruzdowe ze względu na poziom napełnienia bruzd wodą można podzielić na trzy rodzaje. Nawadnianie za pomocą płytkich bruzd o głębokości od 10 do 15 cm i długości od 100 do 130 m przy ilości podawanej wody dla każdej bruzdy od 0,2 do 0,5 1/sek. Tego rodzaju nawadnianie stosuje się wszędzie tam, gdzie znajduje się względnie duże pochylenie terenu w granicach od 0,02 do 0,005 (%). Nawadnianie takie stosuje się przeważnie przy uprawie roślin zbożowych i traw, przy której głębsze bruzdy utrudniałyby mechanizację sprzętu. Nawadnianie za pomocą bruzd głębokich z niedużym napełnieniem wodą przeprowadza się na glebach średnich i ciężkich. Głębokość bruzd wynosi od 15 do 25 cm, długość zaś od 30 do 100 m, przy ilości wody podawanej do każdej z bruzd w granicach od 0,1 do 0,5 1/sek. Nawadnianie za pomocą bruzd głębokich z całkowitym napełnieniem wodą stosuje się na terenach odznaczających się małym kątem spadku i dużą podsiąkliwością (gleby lekkie). Ten sposób nawadniania odznacza się głębokością bruzd w granicach od 18 do 25 cm i długością około 60 m przy ilości podawanej wody do bruzd od 0,4 do 1,2 1/sek. Napełnienie bruzd wodą wynosi około 2/3 głębokości bruzdy.

Cel i efekty nawadniania pól

Celem nawadniania i zraszania pól jest dostarczenie uprawianym roślinom niezbędnej ilości wody potrzebnej do wytworzenia i uzyskania najwyższego plonu. W warunkach naszego klimatu suma opadów rocznych waha się w granicach od 500 do 600 mm (500 + 600 1 na 1 m2 powierzchni), co odpowiada w przybliżeniu ilości opadów potrzebnej dla roślin uprawnych, która wynosi przeciętnie 600 1 na 1 m2 powierzchni. Jednak rozkład opadów w okresie wegetacyjnym nie jest zgodny z zapotrzebowaniem wody przez rośliny, natomiast rozwój i plonowanie roślin zależą nie tylko od sumy opadów w roku kalendarzowym, lecz głównie od ich rozkładu w okresie wegetacyjnym. Ponieważ Polska pod względem klimatycznym znajduje się w strefie przejściowej między klimatem morskim a kontynentalnym, na jej terenie ścierają się ze sobą bardzo często wilgotne lub suche masy powietrza, powodując w efekcie długotrwałe susze lub częste deszcze. Takie kształtowanie się pogody stwarza konieczność dodatkowego uzupełniania w glebie wody w czasie niekorzystnego układu opadów w okresie wegetacji. Dlatego też przy intensywnej produkcji roślinnej istnieje potrzeba zraszania lub nawadniania pól w celu zapobieżenia zakłóceniom w rozwoju roślin spowodowanym brakiem wody. Korzyści wynikające ze zraszania roślin są bardzo duże, ponieważ uzyskuje się dzięki temu nie tylko ilościowy wzrost plonów, ale również poprawę ich jakości. Poprawa jakości plonu dotyczy przede wszystkim owoców, warzyw i kwiatów. Ponadto przez zastosowanie zraszania można przyspieszyć zbiór, np. wczesnych ziemniaków od 14 do 20 dni, ogórków od 14 do 18 dni, kalafiorów od 16 do 30 dni, co zapewnia producentowi uzyskanie znacznie wyższych cen na rynku. Badania wykazały, że wzrost plonów roślin na terenach zraszanych w porównaniu z plonami na terenach niezraszanych wynosi np. dla ziemniaków (kłęby) 63%, buraków cukrowych (korzenie) 25%, owsa (ziarno) 60%, żyta ozimego (ziarno) 37%. Wzrost plonów zraszanych warzyw jest jeszcze większy i np. dla selerów dochodzi do 200%, kapusty średnio o 50% itd. W jednym z doświadczeń stwierdzono, że przeciętny plon wczesnych ziemniaków z 1 ha był około 50% większy na terenach zraszanych w stosunku do niezraszanych. W omawianym doświadczeniu po zbiorze wczesnych ziemniaków na tym samym polu zasiano groch i zebrano do końca sierpnia 84 kwintale z 1 ha z terenów zraszanych, gdy tymczasem na terenach niezraszanych wegetacja poplonu była bardzo powolna i nie zebrano w ogóle żadnego plonu (ziarna) grochu. Stwierdzono również, że nawet chwilowy niedobór wody w okresie wegetacyjnym roślin wpływa nie tylko na zmniejszenie plonów, ale powoduje również drewnienie tkanek oraz gorzknienie bulw i zmniejszenie wartości odżywczej takich roślin jak rzodkiewka, kalarepa, szparagi itp. Przy odpowiednio wilgotnej glebie nasiona można umieścić znacznie płycej, co przyspiesza ich wschody i skraca okres wegetacji. Zasadnicze znaczenie w rolnictwie ma również nawadnianie użytków zielonych — zarówno łąk, jak i upraw motylkowych. Z odpowiednio zraszanych użytków zielonych uzyskuje się trzy, a niekiedy czterokrotnie większy zbiór pasz zielonych, co ma doniosłe znaczenie dla zwiększenia hodowli zwierząt w Polsce.